Quy Định Sử Dụng

Khi bạn truy cập vào trang www.avinaa.com hoặc www.avina.com.vn có nghĩa rằng bạn đồng ý với các điều kiện sau đây:

  1. Bạn đủ tuổi theo pháp luật để uống rượu.
  2. Các thông tin, tài liệu từ website này không được phép sử dụng cho mục đích trái với đạo lý, thuần phong mỹ tục của Đất nước, hoặc các mục đích trái pháp luật, vi phạm luật sở hữu trí tuệ, luật bản quyền hoặc các mục đích xấu khác.
  3. AVINAA có quyền được lọc các thông tin, các bài gửi bởi các cá nhân, tổ chức hoặc đối tượng truy cập website này gửi về AVINAA nhằm sử dụng chúng cho mục đích của website theo qui định của AVINAA.
  4. Website này có liên kết với các website khác. Tuy nhiên, AVINAA không chịu trách nhiệm về các thông tin của các đơn vị không thuộc AVINAA.
  5.  Website của AVINAA chịu sự chi phối của pháp luật tại Việt Nam